GMR

Naast de Medezeggenschapsraad functioneert ook een Gemeenschappelijke Medezeggen­schaps­raad (GMR). Via de GMR hebben ouders en personeelsleden de moge­lijkheid om via advies- en instemmingsrecht invloed uit te oefenen op het beleid van de stichting COG Drenthe.