Verslag bijeenkomst werkgroep Andere Tijden

3 februari 2017

Verslag van de werkgroep vergadering Andere Tijden

Aan het begin van dit schooljaar is een werkgroep in het leven geroepen om de schooltijden te onderzoeken. Deze werkgroep vervult een neutrale rol; zij heeft geen belang bij het ene of het andere model. De taak van de werkgroep is te onderzoeken en informatie te verzamelen. Op grond hiervan zal ze tot een advies komen richting de MR. Deze zal vervolgens een ouderraadpleging (eindenquête) houden m.b.t. de (evt. wijzigende) schooltijden. Dit is vastgelegd in het reglement van de MR.

Om het onderwerp onder de aandacht van de ouders te brengen is er in november 2016 een informatieavond gehouden op school waarin voorlichting werd gegeven over variaties op de huidige schooltijden. Er werden toen 5 verschillende modellen besproken. U kunt deze modellen vinden in de bijgevoegde folder.

In verschillende groepen hebben de ouders daarna gesproken over die verschillende vormen, met daarbij ook de huidige schooltijden als mogelijkheid. Vanuit die groepen kwamen verschillende aandachtspunten naar voren voor de werkgroep: 

Graag de woensdagmiddag vrij houden

Graag 3 kwartier middagpauze (voor de kinderen en de leerkrachten)

Een vast ritme/vaste regelmaat voor de kinderen is erg belangrijk

Werk-en rusttijden van leerkrachten respecteren

Verschil tussen kosten overblijf nu en naschoolse opvang straks?

Ook binnen het team is het onderwerp van Andere Tijden aan de orde geweest. Daar werd m.n. aandacht gevraagd voor de CAO-afspraken (pauze), de urenverdeling in de week en de mogelijkheden voor sport en muziek gedurende de hele week.

Donderdag 19 januari is de werkgroep opnieuw bijeen geweest om over het proces van Andere Tijden te praten. Allereerst is de samenstelling van de groep veranderd door er een extra ouder aan toe te voegen (zie namenlijst aan het eind van dit bericht), omdat we het van belang vinden dat u als ouders ruim vertegenwoordigd bent bij zo´n belangrijke kwestie. We willen nogmaals benadrukken dat we de huidige schooltijden niet nu al overboord gooien, maar dat we in de breedte willen onderzoeken welke mogelijke schooltijden geschikt kunnen zijn voor de Schutkampen. We hebben de alternatieven die ons op de voorlichtingsavond zijn aangereikt nog eens bekeken. Bij de keuze naar een evt. overstap naar Andere Tijden vinden we het erg belangrijk te kijken naar het kind; wat komt hem/haar ten goede?

We zijn gekomen tot de hieronder vermelde actiepunten:

Waar willen we naar toe? Aan het eind van het traject willen we ineen eindenquête de ouders de keuze voorleggen om te kiezen tussen het huidige model en één alternatief.

Om te kunnen bepalen welk alternatief dat gaat worden, willen we de ouders binnenkort een keuze laten maken uit verschillende modellen (dit is de eerste enquête).

Hiervoor gaat de werkgroep de komende weken onderzoeken welke alternatieve modellen we aan de ouders willen voorleggen. Hierbij zullen we kijken naar de aandachtspunten zoals die op de ouderavond genoemd zijn. Ook de opvattingen van de leerkrachten zullen we daarin meenemen. We gaan informatie inwinnen bij andere scholen die met dat model werken (en gaan er eventueel op bezoek).

Op de eerstvolgende werkgroepvergadering (7 maart a.s.) leggen we alle informatie bij elkaar en komen we tot een keuze van alternatieven om ouders voor te leggen in de eerste enquête. Die zal spoedig na die vergadering de deur uitgaan.

 

De werkgroep is als volgt samengesteld:

Ouders : Aletta Hatzmann, Debora Oortman, Klaasje Vochteloo, Monique IJtsma

Leerkrachten: Esther van Dijk, Joke Oosting

Directie: Bas Guchelaar/Gea van Kempen (één van beiden)

U kunt ons altijd even aanspreken over dit onderwerp; we maken graag tijd voor u om erover te praten!                            

                  

Trouwens, wist u dat we ook een apart mailadres hebben aangaande Andere Tijden? Dat is:

schooltijden.schutkampen@cogdrenthe.nl 

Hier kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en ideeën over Andere Tijden. We nodigen u van harte uit hier gebruik van te maken; op die manier weten we wat er bij u leeft en kunnen we uw vragen beantwoorden. Uw mening en input zijn in dit proces erg belangrijk!!!

Overigens is er ook een landelijke site waarop veel hierover te lezen valt:

www.andertijdeninonderwijsenopvang.nl

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Aarzel niet om ons aan de jas te trekken…….

 

Namens de werkgroep Andere Tijden,

Gea van Kempen

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.